Khi một chuyển mạch bằng BJT đang dẫn bảo hoà, thì VCE xấp xĩ bằng . . . . . . . .

Khi một chuyển mạch bằng BJT đang dẫn bảo hoà, thì VCE xấp xĩ bằng . . . . . . . .

A. VCC

B. VB

C. 0,2V

D. 0,7V

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng