Khi mối ghép hàn giáp mối không đảm bảo độ cứng vững, người ta thường dùng các phương pháp nào để gia cường:

Khi mối ghép hàn giáp mối không đảm bảo độ cứng vững, người ta thường dùng các phương pháp nào để gia cường:

A. dùng tấm đệm

B. vát mép mối ghép

C. vát mép mối ghép kết hợp với dùng tấm đệm

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng