Khi một chuyển mạch bằng BJT đang dẫn, thì dòng collector sẽ được giới hạn bởi . . . . . .

Khi một chuyển mạch bằng BJT đang dẫn, thì dòng collector sẽ được giới hạn bởi . . . . . .

A. Dòng base

B. Điện trở tải

C. Điện áp base

D. Điện trở base

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng