Tỷ số của dòng collector và dòng base được gọi là . . . . . . .

Tỷ số của dòng collector và dòng base được gọi là . . . . . . .

A. Rho

B. Pi

C. Omega

D. Beta

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng