Khi nào thì tính chọn kích thước ổ lăn theo khả năng tải tĩnh?

Khi nào thì tính chọn kích thước ổ lăn theo khả năng tải tĩnh?

A. n < 1 vg/ph

B. 1 vg/ph ≤ n < 10 vg/ph

C. n ≥ 10 vg/ph

D. n ≥ 1 vg/ph

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng