Khi NPV của dự án B lớn hơn 0 thì:

Khi NPV của dự án B lớn hơn 0 thì:

A. IRR của dự án B nhỏ hơn chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án B.

B. PI của dự án B nhỏ hơn 1.

C. Nếu NPV của dự án A nhỏ hơn NPV của dự án B thì công ty sẽ lựa chọn dự án B.

D. Thời gian hoàn vốn có chiết khấu của dự án B nhỏ hơn thời gian của dự án.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng