Khi thiết lập định luật nhiệt động 1 cho hệ thống hở:

Khi thiết lập định luật nhiệt động 1 cho hệ thống hở:

A. Đảm bảo nguyên tắc bảo toàn khối lượng

B. Đảm bảo nguyên tắc bảo toàn năng lượng

C. Cần thiết cả 2 nguyên tắc trên

D. Không cần thiết 2 nguyên tắc trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng