Trong quá trình đẳng tích:

Trong quá trình đẳng tích:

A. Nhiệt lượng tham gia bằng sự biến thiên nội năng

B. Nhiệt lượng tham gia bằng sự biến thiên enthalpy

C. Nhiệt lượng tham gia bằng công thay đổi thể tích

D. Nhiệt lượng tham gia bằng công kỹ thuật

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng