Quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng là:

Quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng là:

A. Quá trình đẳng áp

B. Quá trình đẳng tích

C. Quá trình đẳng nhiệt

D. Quá trình có ít nhất một đại lượng (T, v, p, q, c) không đổi

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng