Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn đối với dây cũ thì thời gian thử nghiệm là bao nhiêu? 

Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn đối với dây cũ thì thời gian thử nghiệm là bao nhiêu? 

A. 3 phút

B. 5 phút

C. 7 phút

D. 10 phút

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng