Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn thì trọng lượng thử và thời gian thử nghiệm đối với dây cũ là bao nhiêu?

Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn thì trọng lượng thử và thời gian thử nghiệm đối với dây cũ là bao nhiêu?

A. 200 kg, 5 phút

B. 200 kg, 10 phút

C. 225 kg, 5 phút

D. 225kg, 10 phút

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng