Làm việc trên cao bắt buộc phải đeo dây an toàn với chiều cao tối thiểu là bao nhiêu? 

Làm việc trên cao bắt buộc phải đeo dây an toàn với chiều cao tối thiểu là bao nhiêu? 

A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. 5m

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng