Khi xích quay 1 vòng, mắt xích & đĩa xích va đập mấy lần?

Khi xích quay 1 vòng, mắt xích & đĩa xích va đập mấy lần?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng