Khoản mục nào sau đây thuộc chi phí khác của doanh nghiệp:

Khoản mục nào sau đây thuộc chi phí khác của doanh nghiệp:

A. Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế

B. Chi phí góp vốn liên doanh liên kết

C. Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

D. Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng