Kí hiệu ổ 0068 là:

Kí hiệu ổ 0068 là:

A. Ổ bi đỡ, cỡ trung bình rộng, d = 8mm.

B. Ổ bi đỡ chặn, cỡ trung bình, d = 8mm.

C. Ổ bi đỡ, cỡ trung bình rộng, d = 40mm.

D. Ổ bi đỡ chặn, cỡ trung bình, d = 40mm.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng