Theo dạng đường tâm trục thì trục được chia thành:

Theo dạng đường tâm trục thì trục được chia thành:

A. Trục thẳng và trục khủy.

B. Trục trơn và trục bậc.

C. Trục tâm và trục truyền.

D. Trục tâm và trục thẳng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng