Lực tác dụng lên bộ truyền trục vít – bánh vít gồm:

Lực tác dụng lên bộ truyền trục vít – bánh vít gồm:

A. Lực vòng

B. Lực hướng tâm

C. Lực dọc trục

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng