Theo tiết diện mặt cắt ngang dây đai, ta chia đai ra làm 5 loại là:

Theo tiết diện mặt cắt ngang dây đai, ta chia đai ra làm 5 loại là:

A.  Đai dẹt, đai thang, đai vuông, đai tròn, đai răng.

B. Đai thang, đai tam giác, đai vuông, đai tròn, đai dẹt.

C. Đai dẹt, đai lược, đai thang, đai tròn, đai răng.

D. Đai thang, đai chữ nhật, đai lược, đai tròn, đai dẹt.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng