Kỹ thuật an toàn trực tiếp gắn liền với quá trình sản xuất là:

Kỹ thuật an toàn trực tiếp gắn liền với quá trình sản xuất là:

A. Kỷ luật công nghệ

B. Thực hiện các qui tắc kỹ thuật sử dụng máy

C. Giữ gìn kỷ luật lao động chặt chẽ

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng