Lợi ích cho công ty khi duy trì khách hàng:

Lợi ích cho công ty khi duy trì khách hàng:

A. Giảm phí, gia tăng sức mua

B. Quảng cáo truyền miệng miễn phí

C. Duy trì nhân viên, tăng giá trị chu kỳ sống của khách hàng

D. Cả 3 câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng