Mục tiêu đầu tiên của marketing quan hệ là:

Mục tiêu đầu tiên của marketing quan hệ là:

A. Xây dựng và duy trì những khách hàng chung thủy

B. Tìm khách hàng mới

C. Xây dựng, duy trì khách hàng cũ, tìm khách hàng mới

D. Cả 3 câu trên sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng