Lợi nhuận đạt được năm vừa qua của công ty X là 400 triệu đồng; tỷ lệ chia cổ tức là 40%. Công ty X dự tính sử dụng phần lợi nhuận giữ lại của năm vừa qua để đầu tư vào một dự án M có ROE dự kiến là 30%. Hãy xác định tốc độ tăng trưởng cổ tức của cổ phần thường của công ty X trong năm tiếp theo biết tỷ lệ chia cổ tức không thay đổi (vẫn là 40% lợi nhuận).

Lợi nhuận đạt được năm vừa qua của công ty X là 400 triệu đồng; tỷ lệ chia cổ tức là 40%. Công ty X dự tính sử dụng phần lợi nhuận giữ lại của năm vừa qua để đầu tư vào một dự án M có ROE dự kiến là 30%. Hãy xác định tốc độ tăng trưởng cổ tức của cổ phần thường của công ty X trong năm tiếp theo biết tỷ lệ chia cổ tức không thay đổi (vẫn là 40% lợi nhuận).

A. 30%

B. 18%

C. 12%

D. Chưa đủ thông tin để xác định tốc độ tăng trưởng cổ tức.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng