Một công ty có cơ cấu vốn mục tiêu gồm 40% là nợ; và 60% là vốn cổ phần thường. Năm vừa qua, công ty đạt lợi nhuận là 375; tỷ lệ chia cổ tức là 20%.. Để chuẩn bị vốn cho các cơ hội đầu tư sắp tới, công ty đã được ngân hàng cam kết cho vay 300 với lãi suất 18%; và sẽ áp dụng lãi suất 20% cho phần vay nhiều hơn 300. Hãy cho biết công ty nên lựa chọn đầu tư vào dự án nào trong các dự án độc lập được liệt kê dưới đây, biết:

Một công ty có cơ cấu vốn mục tiêu gồm 40% là nợ; và 60% là vốn cổ phần thường. Năm vừa qua, công ty đạt lợi nhuận là 375; tỷ lệ chia cổ tức là 20%.. Để chuẩn bị vốn cho các cơ hội đầu tư sắp tới, công ty đã được ngân hàng cam kết cho vay 300 với lãi suất 18%; và sẽ áp dụng lãi suất 20% cho phần vay nhiều hơn 300. Hãy cho biết công ty nên lựa chọn đầu tư vào dự án nào trong các dự án độc lập được liệt kê dưới đây, biết:

Chi phí sử dụng lợi nhuận giữ lại là 20%.

Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường phát hành mới là 21%

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 30%.

Cơ hội đầu tư IRR Vốn đầu tư ban đầu

A 28% 400

B 20% 200

C 19% 200

D 18% 100

E 16% 0

A. Chọn A, B, C, D, E

B. Chọn A, B

C. Chọn A, B, C 

D. Chọn A, B, C, D

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng