Ty thể xuất hiện với số lượng lớn trong tế bào nào sau đây?

Ty thể xuất hiện với số lượng lớn trong tế bào nào sau đây?

A. Tế bào hoạt động trao đổi chất mạnh.

B. Tế bào đang sinh sản.

C. Tế bào đang phân chia.

D. Tế bào chết.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng