Lò xo xoắn ốc có chỉ số lò xo c = 4, chịu lực kéo lớn nhất là F$_{max}$ = 100 N. Ứng suất xoắn cho phép của dây lò xo là [τ] = 180 MPa. Xác định đường kính tối thiểu của dây lò xo (mm)?

Lò xo xoắn ốc có chỉ số lò xo c = 4, chịu lực kéo lớn nhất là F$_{max}$ = 100 N. Ứng suất xoắn cho phép của dây lò xo là [τ] = 180 MPa. Xác định đường kính tối thiểu của dây lò xo (mm)?

A. 2,8

B. 2,7

C. 2,6

D. 2,5

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(\begin{array}{l}

k = \frac{{\left( {4.c + 2} \right)}}{{\left( {4.c – 3} \right)}}\\

d = 1,6\sqrt {\frac{{k.{F_{\max }}.c}}{{\left[ \tau \right]}}}

\end{array}\)