Nhược điểm của trục trơn là:

Nhược điểm của trục trơn là:

A. Không phù hợp với tình hình phân bố tải trọng trên suốt chiều dài trục.

B. Khó chế tạo.

C. Khó lắp ghép.

D. Truyền momen xoắn nhỏ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng