Lưới nội chất trơn không có chức năng nào sau đây?

Lưới nội chất trơn không có chức năng nào sau đây?

A. Tổng hợp lipit.

B. Dự trữ canxi.

C. Giải độc tố.

D. Tổng hợp prôtêin.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng