Lưới nội chất trơn, lưới nội chất hạt, ribosome, tế bào chất chứa ty thể và các bào quan khác, cho biết tế bào đó không thuộc loại nào sau đây?

Lưới nội chất trơn, lưới nội chất hạt, ribosome, tế bào chất chứa ty thể và các bào quan khác, cho biết tế bào đó không thuộc loại nào sau đây?

A. Tế bào cây thông.

B. Tế bào nấm men

C. Tế bào vi khuẩn

D. Tế bào châu chấu.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng