Prôtêin màng được tổng hợp bởi loại ribosome đính với bào quan nào?

Prôtêin màng được tổng hợp bởi loại ribosome đính với bào quan nào?

A. Bộ máy Golgi

B. Lưới nội chất hạt.

C. Ty thể.

D. Trung thể.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng