M10 thể hiện gì?

M10 thể hiện gì?

A. Ren tam giác hệ inch.

B. Ren hình thang hệ mét

C. Ren tam giác hệ mét.

D. Ren hình thang hệ inch

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng