Trong các kiểu nối đai sau đây thì kiểu nào dùng khi đai làm việc với vận tốc thấp (v<10m/s)?

Trong các kiểu nối đai sau đây thì kiểu nào dùng khi đai làm việc với vận tốc thấp (v<10m/s)?

A. Dán

B. Khâu

C. Vật nối

D. a, b, c sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng