Tế bào sơ hạch là loại tế bào?

Tế bào sơ hạch là loại tế bào?

A. Chứa ADN vòng.

B. Không có màng nhân, chứa ADN vòng.

C. Không có các bào quan có màng, không có màng nhân.

D. Chứa ADN vòng, không có màng nhân và không có các bào quan có màng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng