Marketing là?

Marketing là?

A. Là hoạt động của con người nhằm thỏa mãn các nhu cầu thông qua trao đổi

B. Là một quá trình mà ở đó cấu trúc nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ được dự đoán và được thỏa mãn thông qua một quá trình bao gồn nhận thức thúc đẩy và phân phối

C. Là sự dự đoán, sự quản lý, sự điều chỉnh và sự thỏa mãn nhu cầu thông qua quá trình trao đổi

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng