Quản lý Marketing là?

Quản lý Marketing là?

A. Là một quá trình phân tích xây dựng, thực hiện và kiểm tra

B. Là một quá trình quản lý và kiểm tra

C. Là một quá trình phân tích, quản lý và kiểm tra

D. Cả A và B

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng