Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng rộng q = 8000W/m$^{2}$ , nhiệt độ bề mặt trong và bề mặt ngoài duy trì không đổi t$_{1}$ = 100°C, t$_{2}$ = 90°C, hệ số dẫn nhiệt \(\lambda \) =40W/(m.°C/. Chiều dày \(\delta \) (mm) của vách bằng:

Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng rộng q = 8000W/m$^{2}$ , nhiệt độ bề mặt trong và bề mặt ngoài duy trì không đổi t$_{1}$ = 100°C, t$_{2}$ = 90°C, hệ số dẫn nhiệt \(\lambda \) =40W/(m.°C/. Chiều dày \(\delta \) (mm) của vách bằng:

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng