Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng rộng q = 450W/m$^{2}$ , nhiệt độ bề mặt trong và bề mặt ngoài duy trì không đổi t$_{1}$ = 450°C, t$_{2}$ = 50°C, hệ số dẫn nhiệt \(\lambda \) = 0,40W/(m.°C/. Chiều dày \(\delta \) (mm) của vách bằng:

Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng rộng q = 450W/m$^{2}$ , nhiệt độ bề mặt trong và bề mặt ngoài duy trì không đổi t$_{1}$ = 450°C, t$_{2}$ = 50°C, hệ số dẫn nhiệt \(\lambda \) = 0,40W/(m.°C/. Chiều dày \(\delta \) (mm) của vách bằng:

A. 355

B. 405

C. 450

D. 460

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng