Mối hàn là:

Mối hàn là:

A. phần kim loại cứng lại sau khi hàn

B. phần kim loại được lấy đi sau quá trình hàn

C. phần kim loại cứng lại sau khi hàn & kết nối với các chi tiết cần hàn lại với nhau

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng