Mòn răng gây nên bởi:

Mòn răng gây nên bởi:

A. bộ truyền hở, bôi trơn không tốt & làm việc trong môi trường có hạt mài

B. bộ truyền kín, bôi trơn tốt & làm việc trong môi trường có hạt mài

C. bộ truyền hở, bôi trơn tốt & làm việc trong môi trường không có hạt mài

D. bộ truyền kín, bôi trơn không tốt & làm việc trong môi trường không có hạt mài

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng