So với vùng collector và emitter, vùng base của BJT là . . . . 

So với vùng collector và emitter, vùng base của BJT là . . . . 

A. Rất dày

B. Rất mõng

C. Rất mềm

D. Rất cứng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng