Tại sao dùng các bộ phận truyền động cơ khí để làm khâu nối giữa động cơ và bộ phận công tác của máy.

Tại sao dùng các bộ phận truyền động cơ khí để làm khâu nối giữa động cơ và bộ phận công tác của máy.

A. Tốc độ bộ phận công tác khác với tốc độ động cơ tiêu chuẩn

B. Bộ phận công tác chuyển động tịnh tiến hoặc theo 1 quy luật nào đó.

C. Cần truyền tốc độ từ một động cơ đến nhiều bộ phận công tác.

D. a, b, c đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng