Một công ty có cấu trúc vốn mục tiêu gồm 40% nợ; 10% cổ phần ưu đãi và 50% cổ phần thường. Công ty hiện có 500.000 đồng lợi nhuận giữ lại. Điểm gãy lợi nhuận giữ lại là:

Một công ty có cấu trúc vốn mục tiêu gồm 40% nợ; 10% cổ phần ưu đãi và 50% cổ phần thường. Công ty hiện có 500.000 đồng lợi nhuận giữ lại. Điểm gãy lợi nhuận giữ lại là:

A. 1.250.000 đồng

B. 5.000.000 đồng 

C. 1.000.000 đồng

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng