Muốn máy biến áp làm việc với hiệu suất cao cần phải:

Muốn máy biến áp làm việc với hiệu suất cao cần phải:

A. Để máy biến áp làm việc với phụ tải trung bình k = 0,5 – 0,7

B. Để máy biến áp làm việc với phụ tải định mức k = 1

C. Để máy biến áp làm việc hết công suất k >1

D. Để máy biến áp làm việc với hệ số phụ tải k >0

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng