Mục đích việc sử dụng ren hình côn nhằm:

Mục đích việc sử dụng ren hình côn nhằm:

A. ghép các chi tiết máy bất kỳ

B. ghép các chi tiết có yêu cầu độ bền cao

C. ghép các chi tiết có yêu cầu độ chắc kín

D. ghép các chi tiết có yêu cầu tính tự hãm cao

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng