Mức tín hiệu vào ở mạch hình 5.22JC, được đặt ở mức 0. Điện áp trên collector của Q1và Q2 đo được là 12V. Vấn đề có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với mạch là gì ?

Mức tín hiệu vào ở mạch hình 5.22JC, được đặt ở mức 0. Điện áp trên collector của Q1và Q2 đo được là 12V. Vấn đề có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với mạch là gì ?

A. Transistor Q1hở mạch

B. Transistor Q2hở mạch

C. Nguồn dòng bị hỏng

D. Mạch làm việc bình thường

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng