Trong quá trình làm việc, máy biến áp có các loại tổn hao nào?

Trong quá trình làm việc, máy biến áp có các loại tổn hao nào?

A. Tổn hao từ và tổn hao điện

B. Chỉ có tổn hao điện

C. Chỉ có tổn hao từ

D. Không bị tổn hao nào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng