Nội động năng của khí lý tưởng phụ thộc vào thông số trạng thái nào:

Nội động năng của khí lý tưởng phụ thộc vào thông số trạng thái nào:

A. Áp suất

B. Nhiệt độ

C. Thể tích riêng

D. Phụ thuộc cả 3 thông số trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng