Nhiệt dung riêng thể tích của vật được tính theo công thức:

Nhiệt dung riêng thể tích của vật được tính theo công thức:

A. c’ = \(\frac{C}{G}\)

B. c’ = \(\frac{C}{M}\)

C. c’ = \(\frac{C}{V_{tc}}\)

D. c’ = \(\frac{C}{V}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng