Quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng:

Quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng:

A. c = c’ * v = \(\frac{c_μ}{μ}\)

B. c’ = c * vtc = \(\frac{c_μ}{μ}\)

C. c’ = \(\frac{c}{v}\) = \(\frac{c_v}{22,4}\).

c = c’ * v = \(\frac{c_μ}{μ}\)

D. c’ = \(\frac{c}{v_{tc}}\) = \(\frac{c_μ}{22,4}\).

c = c’ * vtc = \(\frac{c_μ}{22,4}\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng