Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng áp của khí lý tưởng: 

Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng áp của khí lý tưởng: 

A. Bằng độ biến thiên nội năng.

B. Bằng độ biến thiên enthalpy.

C. Bằng độ biến thiên entropy.

D. Bằng công kỹ thuật.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng