Nhiệt độ T$_{2}$ cuối quá trình nén 1-2 đoạn nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức: 

Nhiệt độ T$_{2}$ cuối quá trình nén 1-2 đoạn nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức: 

A. \({T_2} = {T_1}*{\varepsilon ^k}\)

B. \({T_2} = {T_1}*{\varepsilon ^k}*\lambda \)

C. \({T_2} = {T_1}*\lambda \)

D. \({T_2} = {T_1}*{\varepsilon ^{k-1}}\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng